คุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิล

 

คุณสมบัติน้ำ ค่าที่เหมาะสม ผลกระทบหากมีค่าไม่เหมาะสม
อุณหภูมิ 19-29 °c อยู่ได้ไม่นานและอาจตายได้ ไม่กินอาหาร โตช้า ไม่วางไข่
ความเค็ม <10 ppt โตช้า เครียด
ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-8.5 โตช้า อ่อนแอ
ปริมาณออกซิเจน >1 ppm ปลาลอยหัว เครียด โตช้า
แอมโมเนียและไนไตรท์ <0.02 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ <0.002 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย
คาร์บอนไดออกไซด์ <70 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย
สารแขวนลอยและตะกอน มากเกินไป ออกซิเจนต่ำ แอมโมเนีย/ คาร์บอนไดออกไซด์/ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูง
ปริมาณแพลงตอนพืช มากเกินไป ออกซิเจนต่ำ แอมโมเนีย/ คาร์บอนไดออกไซด์/ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูง

 

คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)
We're readey to talk