คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

  คุณสมบัติน้ำ ค่าที่เหมาะสม ผลกระทบหากมีค่าไม่เหมาะสม อุณหภูมิ 19-29 °c อยู่ได้ไม่นานและอาจตายได้ ไม่กินอาหาร โตช้า ไม่วางไข่ ความเค็ม <10 ppt โตช้า เครียด ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-8.5 โตช้า อ่อนแอ ปริมาณออกซิเจน >1 ppm ปลาลอยหัว เครียด โตช้า แอมโมเนียและไนไตรท์ <0.02 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ <0.002 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย คาร์บอนไดออกไซด์ <70 ppm เป็นพิษ ทำให้ปลาตาย สารแขวนลอยและตะกอน มากเกินไป ออกซิเจนต่ำ แอมโมเนีย/ คาร์บอนไดออกไซด์/ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูง ปริมาณแพลงตอนพืช มากเกินไป ออกซิเจนต่ำ แอมโมเนีย/ คาร์บอนไดออกไซด์/ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สูง  

We're readey to talk