การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

  เลี้ยงปลานิลขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดินโดยใส่ปุ๋ยและให้อาหารสมทบ ความหนาแน่น 3,000-8,000 ตัว/ไร่่ อัตราใส่ปุ๋ย -ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) 10 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ +ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0-46-0) 5 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ -ปุ๋ยนา (สูตร 16-20-0) 30 กิโลก…