การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา

  เลี้ยงปลานิลขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดินโดยใส่ปุ๋ยและให้อาหารสมทบ ความหนาแน่น 3,000-8,000 ตัว/ไร่่ อัตราใส่ปุ๋ย -ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) 10 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ +ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0-46-0) 5 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ -ปุ๋ยนา (สูตร 16-20-0) 30 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ -อามิ-อามิ 100-200 ลิตร/ไร่ เลี้ยงนาน 6 เดือน จะได้ปลาขนาด 1-2 ตัวกิโลกรัม และได้ผลผลิต 0.8-1.6 ตัน/ไร่ ความหนาแน่น (ตัว/ไร่) การใส่ปุ๋ย การให้อาหารสำเร็จรูป อาหารที่ให้ (กก.) ขนาดปลาที่จับได้ (กรัม) ผลผลิต (กก./ไร่) 3,000 ใส่ปุ๋ย ไม่ให้อาหาร 0 350-400 800 4,000 ใส่ปุ๋ย ไม่ให้อาหาร 0 280-330 800 5,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 1 เดือนสุดท้าย 300 350 1,000 6,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 2 เดือนสุดท้าย 600 350 1,200 7,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 3 เดือนสุดท้าย 900 350 1,400 8,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 4 เดือนสุดท้าย 1,200 350 1,600

We're readey to talk