คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

คุณภาพน้ำที่เหมาะสม (Water Quality)

  คุณสมบัติน้ำ ค่าที่เหมาะสม ผลกระทบหากมีค่าไม่เหมาะสม อุณหภูมิ 19-29 °c อยู่ได้ไม่นานและอาจตายได้ ไม่กินอาหาร โตช้า ไม่วางไข่ ความเค็ม <10 ppt โตช้า เครียด ความเป็นกรด-ด่าง 6.5-8.5 โตช้า อ่อนแอ ปริมาณออกซิเจน >1 ppm ปลาลอยหัว เครียด โตช้า…