การเลี้ยงในกระชัง (Cage Culture)

การเลี้ยงในกระชัง (Cage Culture)

เลี้ยงปลานิลหรือนิลแดงในกระชังแบบลอยน้ำขนาด 5*5*2.5 เมตร โดยใช้ถังเหล็กหรือถังพลาสติกเป็นทุ่นลอย ตัวโครงกระชังใช้เหล็กหรือไม้ ปล่อยเลี้ยงลูกปลาขนาด 30-50 กรัม จำนวน 30-50 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ให้ปลากินอาหารสำเร็จรูประดับโปรตีน 30-40% ปริมาณ 3-4% ของน้ำหน…