การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

การเพาะพันธุ์ (Seed Production)

ผสมพ่อแม่ปลาในบ่อเพาะพันธุ์ ความหนาแน่น 2 ตัว/ตารางเมตร อัตราผสมพันธุ์ เพศผู้ซูเปอร์เมล : เพศเมีย = 1 : 2 ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันนาน 7 วัน รวบรวมไข่จากปากแม่ปลาแต่ละตัว Stocking brooders in the 150-m2 concrete tanks with the sex ratio of male to female of 1 : 2, 2 fish/m2 Allow male and female brooders mating for 7 days   นำไข่ไปฟักในโรงเพาะฟัก ฟักไข่ระยะที่ 1-2 ในกรวยฟักไข่ อนุบาลตัวอ่อนระยะที่ 3-5 ในถาดอนุบาล Collect eggs from female brooders Transfer eggs to hatchery Incubate larval stages 1-2 in jars Nurse larval stages 3-5 in trays

We're readey to talk