การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive Culture)

 

  • เลี้ยงปลานิลขนาด 0.3 กรัม ในบ่อดินโดยใส่ปุ๋ยและให้อาหารสมทบ ความหนาแน่น 3,000-8,000 ตัว/ไร่่
  • อัตราใส่ปุ๋ย
    -ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) 10 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์ +ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0-46-0) 5 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์
    -ปุ๋ยนา (สูตร 16-20-0) 30 กิโลกรัม/ไร่/สัปดาห์
    -อามิ-อามิ 100-200 ลิตร/ไร่
  • เลี้ยงนาน 6 เดือน จะได้ปลาขนาด 1-2 ตัวกิโลกรัม และได้ผลผลิต 0.8-1.6 ตัน/ไร่
ความหนาแน่น
(ตัว/ไร่)
การใส่ปุ๋ย การให้อาหารสำเร็จรูป อาหารที่ให้ (กก.) ขนาดปลาที่จับได้ (กรัม) ผลผลิต (กก./ไร่)
3,000 ใส่ปุ๋ย ไม่ให้อาหาร 0 350-400 800
4,000 ใส่ปุ๋ย ไม่ให้อาหาร 0 280-330 800
5,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 1 เดือนสุดท้าย 300 350 1,000
6,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 2 เดือนสุดท้าย 600 350 1,200
7,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 3 เดือนสุดท้าย 900 350 1,400
8,000 ใส่ปุ๋ย ให้ 4 เดือนสุดท้าย 1,200 350 1,600
การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา
We're readey to talk