การเพาะพันธุ์ปลานิลและปลานิลแดง (Seed production of tilapia and red tilapia)
 • ผสมพ่อแม่ปลาในบ่อเพาะพันธุ์ ความหนาแน่น 2 ตัว/ตารางเมตร อัตราผสมพันธุ์ เพศผู้ซูเปอร์เมล : เพศเมีย = 1 : 2
 • ปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันนาน 7 วัน
 • รวบรวมไข่จากปากแม่ปลาแต่ละตัว
 • Stocking brooders in the 150-m2 concrete tanks with the sex ratio of male to female of 1 : 2, 2 fish/m2
 • Allow male and female brooders mating for 7 days

 

 • นำไข่ไปฟักในโรงเพาะฟัก
 • ฟักไข่ระยะที่ 1-2 ในกรวยฟักไข่
 • อนุบาลตัวอ่อนระยะที่ 3-5 ในถาดอนุบาล
 • Collect eggs from female brooders
 • Transfer eggs to hatchery
 • Incubate larval stages 1-2 in jars
 • Nurse larval stages 3-5 in trays
การเพาะพันธุ์ (Seed Production)
We're readey to talk