ปลานิลสายพันธุ์ “แมคโคร์นิล”
ปลานิลสายพันธุ์ “แมคโคร์นิล”
 • พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จากปลานิล 3 สายพันธุ์ (จิตรลดา, GIFT และ Egypt Manzala)
 • เปอร์เซ็นต์เพศผู้: 98-100%
 • ลักษณะ: หัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา
 • การเจริญเติบโต: โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ADG ≥ 5, เปอร์เซ็นต์เนื้อประมาณ 35-40%
 • อัตราการรอดมากกว่า 80%
 • Genetic improvement from three tilapia strains (Chitralada, GIFT and Egypt Manzala)
 • Male percentage: 98-100%
 • Characteristics: small head, thick and deep bodies
 • Growth: fast growth, high yield, ADG ≥ 5, Fillet yield ~ 35-40%
 • Survival rate & 80%
ปลานิลแดง (ทับทิม) สายพันธุ์ “แมคโคร์นิล”
ปลานิลแดง (ทับทิม) สายพันธุ์ “แมคโคร์นิล”
 • พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จากปลานิลแดง 3 สายพันธุ์ (ไทย, ไต้หวัน และมาเลเซีย)
 • เปอร์เซ็นต์เพศผู้: 98-100%
 • ลักษณะ: หัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา สีแดง-ชมพู-ส้ม
 • การเจริญเติบโต: โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ADG ≥ 5, เปอร์เซ็นต์เนื้อประมาณ 35-40%
 • อัตราการรอดมากกว่า 80%
 • Genetic improvement from three red tilapia strains (Thai, Taiwan and Malaysian).
 • Male percentage: 98-100%
 • Characteristics: small head, thick and deep bodies, red-pink-orange color
 • Growth: fast growth, high yield, ADG ≥ 5, Fillet yield ~ 35-40% Survival rate ≥ 80%
We're readey to talk