มาตรฐานฟาร์ม (Farm Standard)
  • ทะเบียนฟาร์มเลขที่ 19-02-000004

  • มาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง เลขที่ 1501-005-61-000002

  • สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สพอ.) เลขที่ TH 1922072388